BizChain Vietnam
2018 - 2021
BizChain Việt Nam cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên internet. Các sản phẩm được cung cấp chủ yếu theo mô hình SaaS (Software as a Service).
  • BizChain Rebranding Today - Dịch vụ rút gọn liên kết miễn phí
  • BizChain SMS - SMS Marketing chuyên nghiệp miễn phí
  • BizChain Mail - Email Marketing chuyên nghiệp miễn phí
  • BizChain VR360 - Thực tế ảo miễn phí (coming soon)
  • BizChain Address - Your domain hub (coming soon)
Dịch vụ khác
Last modified 8mo ago
Copy link